Co to jest certyfikat energetyczny?

certyfikat-energetyczny.jpg

Certyfikat energetyczny budynku – określa wartość energii zużywanej rzeczywiście lub szacowanej do spełnienia różnych potrzeb związanych ze znormalizowanym użytkowaniem budynku. Wartość ta obejmuje ilość energii niezbędnej do ogrzewania (c.o.), przygotowania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), chłodzenia, wentylacji oraz w przypadku obiektów użyteczności publicznej także oświetlenia. Metodologię obliczania świadectw wprowadza Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest ważne 10 lat. Zgodnie z Art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego dla nowych budynków świadectwo jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie i zobowiązuje inwestora do przedłożenie jego kopii w momencie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub przedłożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie.

Świadectwo wymagane jest także dla budynków, mieszkań i samodzielnych lokali użytkowych, które zostaną wystawione na sprzedaż lub wynajem oraz gdy w danym budynku, czy lokalu został przeprowadzony remont przez co uległa zmianie charakterystyka energetyczna.

Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?

 • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi,

 • Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 (tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu,

 • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja),

 • Mieszkanie,

 • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy).

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

 • Budynki kultu religijnego,

 • Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce lub 2 lata w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane,

 • Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej,

 • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2*rok,

 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2.